Úvodní ustanovení

  • 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.smalltoy.cz,dale jen obchod.
  • 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva prodávajícího a kupujícího.

 

Prodávající

Prodávajícím je Richard Severa IČ 88778983, se sídlem Husova 559, Modřice, 664 42.Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“. +

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel: ·

je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. ·

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. ·

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel: ·

je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), ·

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), ·

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a ·

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální kupní smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě odeslání objednávky a přijetím objednávky prodávajícím!

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.smalltoys.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.smalltoys.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád (dole) internetového obchodu www.smalltoys.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto zboží může vrátit s podmínkou nepoškození, bez známek užívání, v původním obalu. Po obdržení zboží je zákazníkovi vrácena cena za zboží. Nevrací se náklady na přepravu a balení.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je neprodleně informován)

v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)

v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem ČR.

Reklamační řád

1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.smalltoys.cz a v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, včetně rozporu s kupní smlouvou podle §13 zákona 634 Sb.

2. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců, je kupujícímu doporučeno zboží zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupujícímu doporučeno zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě.

3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu kupující překontroluje dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamuje u prodávajícího ihned. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4. Délka záruční doby je stanovena v souladu s občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců, pokud nebyla stanovena jinak.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

6. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, kupující oznámí zjištěné závady písemně na adresu: Richard Severa, Husova 559, Modřice, 664 42. Pro rychlejší komunikaci je možné odeslat tuto zprávu na e-mail: smalltoys@seznam.cz

7. Po obdržení zprávy bude kupující informován o způsobu vyřízení reklamace.

8. V případě uznání reklamace bude opravené nebo nové zboží zaslané zpět na náklady prodávajícího. Zboží nelze na reklamaci zasílat na dobírku - toto nebude přiijato.

9. Rozsah záruky – prodávající neodpovídá za vzniklé vady neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze a mechanickým poškozením.

V případě objednání zboží na e-shopu www.smalltoys.cz a nevyzvednutí zboží ( balíčku ) zákazníkem na výdejních místech, nebo na poště, má právo prodávající požadovat od kupujícího částku za poštovné.

POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ Z E SHOPU WWW.SMALLTOYS.CZ
 
Všechny fotografie publikované na e-shopu www.smalltoys.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich další použití bez předchozího souhlasu majitele fotografií je zakázáno !!!