Ochrana Osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů / odběratelů zboží a služeb

Úvodní informace

Společnost SmallToys.cz, se sídlem Modřice,Husova 559, PSČ 664 42, IČO: 88778983, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů / Odběratelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Smalltoys.cz (dále jen „Směrnice“). Dodavatelé / Odběratelé mají právo se na společnost SmallToys.cz jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to: písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce k rukám Richard Severa elektronicky na e-mailovou adresu: smalltoys@seznam.cz

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů za následujícími účely:  plnění obchodní smlouvy/ jednání o obchodní smlouvě;

plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

realizace kontaktů a vzájemné obchodní komunikace (osobní údaje kontaktních osob dodavatelů – statutárních orgánů a/nebo zaměstnanců)

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou: 

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

manuální zpracování - v listinné podobě - obchodní smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo a bankovní spojení
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, její pracovní pozice, služební telefonní číslo a služební emailová adresa

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ze strany Správce je následující: 

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů

Práva subjektů údajů.

Dodavatelé / Odběratelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 5. 2022